Thông tin chung Bộ tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thuộc Mặt trận Tổ quốc
Thuộc thể loại 3- Tài liệu ôn thi chuyên ngành --> Chuyên ngành thuộc Mặt trận Tổ quốc
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG