Thông tin chung Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 20/9/2017 của Tỉnh uỷ Tuyên Quang về việc thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
Thuộc thể loại 1- Văn bản chỉ đạo --> Kế hoạch
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG